شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد،  خرید و نصب آنالایزر لاینDS unit و ارائه لیست قطعات یدکی دو ساله را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه فروشندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 01/08/1400 می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 واحد بازرگانی تلفن 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، واحد قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • هزينه دريافت حضوری اسناد: واريز مبلغ500.000 ریال به حساب شماره 0220459460003 نزد بانك ملي ايران بنام شركت فولاد غدير ني­ريز (غير قابل استرداد) است.
  • ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • محل فروش و دریافت اسناد:
  1. سایت شرکت به آدرسwww.nghsco.com 2. مجتمع فولاد غدير ني ريز، واحد حقوقی و قراردادها شرکت فولاد غدیر نی­ریز

شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.