آگهی مناقصه عمومی شماره 106033

شركت فولاد غدير ني­ريز(سهامي خاص) با شماره ثبت 1300 در نظر دارد،  “خرید 14 عدد کنترل ولو” را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از كليه فروشندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

  • زمان تحويل پيشنهادات تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/08/08 می باشد.
  • محل تحویل پاکت­ها:
  1. دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد غدیر نی­ریز به آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17. کدپستی 1514819711 – 88754305-021
  2. دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به آدرس :استان فارس، شهرستان ني­ريز، كيلومتر 50جاده ني ريز- سيرجان ، واحد قراردادها کدپستی: 7491617831 تلفن: 53854124-071
  • هزينه دريافت حضوری اسناد: واريز مبلغ500.000 ریال به حساب شماره 0220459460003 نزد بانك ملي ايران بنام شركت فولاد غدير ني­ريز (غير قابل استرداد) است.
  • ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000ریال (یک میلیارد ریال) در وجه شركت فولاد غدير ني­ريز با اعتبار3 ماهه با قابلیت يكبار تمديد است.
  • اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهادات و با قابلیت یکبار تمديد می­باشد.
  • تلفن تماس واحد بازرگانی تلفن 53854123-071 – 09177198791
  • محل فروش و دریافت اسناد:
  1. سایت شرکت به آدرسwww.nghsco.com 2. مجتمع فولاد غدير ني ريز، واحد حقوقی و قراردادها شرکت فولاد غدیر نی­ریز

شركت فولاد غدير ني­ريز در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.